اعضای هیأت علمی تمام وقت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

افسون آیین پرست

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


رزومه

علی اصغر حائری مهریزی

مربی پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


رزومه

ژیلا صدیقی

استاد پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

محمود طاووسی

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

فرانک فرزدی

استاد پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


رزومه

علی منتظری مقدم

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

فرزانه مفتون

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

رامین مظفری کرمانی

استادیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه


منصوره فرهنگ نیا

مربی پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

اعضای هیأت علمی پاره وقت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

سید علی آذین

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

کتایون جهانگیری

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

امیر محمود حریرچی

استادیار پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

حمید سوری

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

//]]>