كليات
به منظور تحقق بخشي از وظايف جهاددانشگاهي مندرج در اساسنامه مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي و نيز كمك به رفع نيازهاي پژوهشي- آموزشي كشور در زمينه علوم بهداشتي و گرايش هاي وابسته،‌ پژوهشكده علوم بهداشتي وابسته به جهاددانشگاهي كه در اين اساسنامه به اختصار پژوهشكده ناميده مي‌شود. براساس موافقت اصولي شورايعالي گسترش آموزش عالي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تاسيس و مطابق اين اساسنامه اداره مي شود.

ماده 1- هدف

رسالت پژوهشكده شامل ارتقاء سطح سلامتي افراد جامعه است. اهداف دوربرد شامل ارتقاء برنامه‌هاي بهداشتي- درماني و ارتقاء‌ سيستم ارائه خدمات بهداشتي- درماني و ارتقاء شرايط جامعه شناختي و رفتار شناختي جامعه براي پيشگيري از بيماري ها است . استراتژيهاي كلان اين پژوهشكده در راستاي دستيابي به اهداف دوربرد شامل پژوهش و آموزش است.

ماده 2- محل فعاليت

محل اصلي فعاليت پژوهشكده در استان تهران بوده و در صورت تصويب مراجع ذيربط مي‌تواند شعبي در شهرستان ها نيز داير نمايد.

ماده 3- وظايف

پژوهشكده علوم بهداشتي فعاليت‌هاي خود را در سه محور كلي زير ارائه مي كند.

1- پژوهش :
-اجراي طرح‌هاي پژوهشي ( كارفرمايي، غيركارفرمايي و مشاركتي)
-طراحي روش هاي مناسب تحقيق براي زمينه‌هاي مختلف بهداشتي
-ارتباط با مراكز و افراد صاحب‌نظر در امر پژوهش براي ارتقاء‌ زمينه‌هاي پژوهش در كشور

2- آموزش:
-ايجاد دوره هاي آموزش عالي مرتبط(علمي - پژوهشي)
-طراحي متون آموزشي براي گروه هاي مختلف
-برگزاري دوره هاي باز آموزي
-برگزاري كنفرانس ها ، سمپوزيوم‌ها ، كنگره‌ها، سمينارها و كارگاه ها
-انتشار كتب، نشريات و مجلات

3- خدمات
-اطلاع رساني (علمي - پژوهشي- مديريتي - درماني)
-ارائه مشاوره در زمينه هاي مختلف ( پژوهشي - علمي - آموزشي)

ماده 4 - زمينه فعاليت

فعاليت پژوهشكده انجام تحقيقات توسعه‌اي و كاربردي در زمينه‌هاي تخصصي علوم بهداشتي است.

ماده 5- منابع مالي

1- كمك از بودجه عمومي كشور
2- درآمدهاي ناشي از انجام پروژه‌هاي پژوهشي، خدمات علمي و تحقيقاتي، فروش نشريات و برگزاري كنفرانس ها و سمينارها مطابق ضوابط و مقررات
3- قبول كمك و هدايای سازمان هاي دولتي و خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي به تشخيص هيات‌امناء جهاددانشگاهي

ماده 6- اركان پژوهشكده

1- رئيس
2- شوراي علمي

ماده 7- رئيس پژوهشكده

رئيس پژوهشكده از بين اعضاي هيات علمي جهاددانشگاهي كه داراي تخصص در زمينه فعاليت پژوهشكده باشد. به پيشنهاد رئيس جهاددانشگاهي و با تاييد هيات‌امناء‌ جهاددانشگاهي و با حكم رئيس جهاددانشگاهي منصوب خواهد شد.

ماده 8- وظايف و اختيارات رئيس پژوهشكده

1- اداره و هدايت پژوهشكده براي انجام امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات
2- نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي
3- صدور احكام براساس تشكيلات مصوب هيات‌امناي جهاددانشگاهي
4-ارائه گزارش عملكرد سالانه به رئيس جهاددانشگاهي جهت ارائه به هيات‌امناي جهاددانشگاهي
5- امضاي اسناد مالي و اداري در چارچوب آيين‌نامه مالي و معاملاتي جهاددانشگاهي
6- عقد قرارداد، پيگيري و به انجام رساندن پروژه‌هاي تحقيقاتي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي و غيره
7- تنظيم بودجه سالانه و تفضيلي پژوهشكده و ارائه به رئيس جهاددانشگاهي جهت تصويب در هيات امناي جهاددانشگاهي
8- پيشنهاد استخدام اعضاء هيات علمي پژوهشكده به شوراي علمي پژوهشكده جهت تاييد صلاحيت علمي
9- تهيه طرح‌هاي توسعه پژوهشكده جهت بررسي در شوراي علمي و ارائه به رئيس جهاددانشگاهي جهت تصويب در هيات امناي جهاددانشگاهي
10- تهيه برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت پژوهشكده و ارائه به شوراي علمي پژوهشكده جهت بررسي
11- نظارت بر حسن اجراي وظايف مسئولين و مديران پژوهشكده و گروه هاي پژوهشي و ايجاد هماهنگي بين آنها

ماده 9- شوراي علمي پژوهشكده

1- تركيب شوراي علمي
1-1 رئيس پژوهشكده (رئيس شوراي علمي)
2-1 معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشكده (دبير شوراي علمي)
3-1 مديران گروه هاي پژوهشي پژوهشكده
4-1 سه نفر از اعضاء هيات علمي
تبصره: حداقل يك نفر از اعضاي بند4-1 بايد از ميان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشكده انتخاب شود.

2- وظايف و اختيارات شورا
1-2 بررسي برنامه‌هاي علمي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت پژوهشكده براساس سياست‌هاي پژوهشي مصوب شوراي علمي جهاددانشگاهي و ارائه آن به هيات‌امناي جهاددانشگاهي
2-2 تصويب طرح‌هاي پژوهشي و آموزشي و خدماتي
3-2 نظارت بر انتشار نشريه هاي علمي و پژوهشي پژوهشكده
4-2 بررسي و اظهارنظر در مورد طرح‌هاي تجهيزاتي، انتشاراتي، علمي،‌ پژوهشي و توسعه پژوهشكده و ارائه به هيات امناي جهاددانشگاهي
5-2 تعيين خط‌ مشي پژوهشكده براي ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي، در محدوده ضوابط و مقررات كشور
6-2 تاييد صلاحيت علمي اعضاي هيات علمي جهت استخدام
7-2 تصويب برنامه دوره‌هاي آموزشي علمي و كاربردي و دوره‌هاي عالي پژوهشي
8-2 تاييد كتاب هاي علمي جهت انتشار
9-2 تصويب گردهمايي ها و سمينارهاي علمي
10-2اظهارنظر در مورد اعطاي فرصت‌هاي مطالعاتي و بورس‌هاي تحصيلي داخل و خارج

ماده 10- مقررات استخدام هيات علمي

اعضاء هيات علمي پژوهشكده از نظر مقررات استخدامي و نحوه انتخاب و گزينش ( علمي و عمومي ) تابع مقررات مصوب هيات امناي جهاددانشگاهي خواهند بود.

ماده 11- تغيير در اساسنامه

هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه به پيشنهاد رئيس پژوهشكده و موافقت رئيس جهاددانشگاهي و پس از تصويب هيات امناء جهاددانشگاهي امكان پذير خواهد بود.

ماده 12-

اين اساسنامه در 12 ماده و 1 تبصره در تاريخ 18/4/80 در شصت و سومين جلسه هيات امنا جهاددانشگاهي به تصويب رسيد.

[1] - مصوب شصت و سومين جلسه هيات امناء مورخ 18/4/80 كه طي نامه شماره 6657/53/22 د مورخ 25/4/80 به واحدهاي جهاددانشگاهي ابلاغ گرديده است.

//]]>