اداره نشریات علمی

معرفی
اداره نشريات علمي يكي از ادارات زیر مجموعه معاونت پژوهشی و آموزشی در پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي بوده و نشريه پايش از نشريات اين اداره است.
«نشريه پايش» مجله‌اي علمي ـ پژوهشي است. كه كار خود را از زمستان 1380 آغاز كرده است. اين نشريه از سال 1391 در قالب دو ماهنامه و به زبان فارسي منتشر مي‌شود و در برگيرنده مقالات مرتبط با شاخه‌هاي مختلف علوم بهداشتي است. اين نشريه به روز، برخط و به صورت رايگان قابل دسترسي و دانلود است.
روند كار نشريه شامل دريافت مقالات مرتبط و مطابق با ضوابط نشريه و بررسي آنها تا هنگام قرار گرفتن روي سايت به صورت پيش انتشار و در نهايت انتشار نهايي است.

مدیر اداره نشريات: آرزو اسدي
//]]>