اداره روابط عمومی

معرفی
روابط عمومی پژوهشکده بعنوان رابط خبری با رسانه های عمومی و علمی کشور و همچنین کانال انتقال اخبار مربوط به برگزاری همایش ها و کارگاه های مختلف و مقالات و نتایج تحقیقات پژوهشگران پژوهشکده به مخاطبین، فعالیت می کند.

مدیر اداره روابط عمومی: طاهره رستمی کتشالی
//]]>