اداره امور پژوهشی

معرفی

اداره پژوهش يكي از ادارات زیر مجموعه معاونت پژوهشی و آموزشی در پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي است. این اداره در راستاي تحقق اهداف پژوهشکده علوم بهداشتي، فعاليت هاي ذيل را عهده دار است:

1. تهيه فايل هاي مربوط به طرح هاي پژوهشي پژوهشکده.
2. بايگاني مکاتبات، مستندات و گزارشات طرح هاي تحقيقاتي.
3. هماهنگي با گروه هاي پژوهشي و اعضاي هيات علمي در راستاي جمع آوري و تکميل مستندات مربوط به طرح هاي پژوهشي، فعاليت هاي پژوهشي، مقالات و ... با توجه به مصوبات شوراي علمي پژوهشکده.
4. برنامه ريزي جلسات شوراي علمي پژوهشکده و تشکيل منظم آن.
5. تدوين و تنظيم صورتجلسات جلسات شوراي علمي پژوهشکده و ارائه آن به مديران محترم گروه هاي پژوهشي.
6. ارزشيابي سالانه فعاليت هاي پژوهشي پژوهشکده علوم بهداشتي براي ارائه به دفتر مرکزي جهاددانشگاهي.
7. ارزشيابي سالانه مرکز تحقيقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتي مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
8. تهيه گزارش سمات جهت ارائه به دفتر مرکزي جهاددانشگاهي.


مدیر اداره پژوهش:دکتر فرزانه مفتون
کارشناس اداره پژوهش: فریبا رسولی
//]]>