معرفی
اداره امور مالی يكي از ادارات زیر مجموعه معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي در پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي است.
امور مالي وظايف متعددي را بر عهده دارد از جمله موارد زير:

-وصول اعتبارات جاري و درآمدي
-تنظيم و نگهداري حساب ها بر طبق قوانين و مقررات
-انجام نظارت بر كليه دريافت و پرداخت ها
-تهيه صورت هاي مالي
-نگهداري حساب اموال و نظارت بر نگهداري آن
-پيگيري و حل و فصل مسائل مربوط به بيمه- ماليات تا اخذ مفاصا حساب

مدیر اداره امور مالی: سعید بنار
//]]>