اداره امور اداری و عمومی

معرفی
اداره امور اداری و عمومی يكي از ادارات زیر مجموعه معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي در پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي است.
عمده وظايف اين اداره تامين نيروي انساني و استخدام، انجام فرايند مربوط به ارتقاء شغلي، بازنشستگي و منفصل از خدمت و فراهم نمودن تسهيلات رفاهي مي توان ذكر نمود.

مدیر اداره امور اداری و عمومی: سعید بنار
//]]>