اداره اطلاع رسانی و کتابخانه

معرفی
اداره اطلاع رسانی و کتابخانه يكي از ادارات زیر مجموعه معاونت پژوهشی و آموزشی در پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي است.
این اداره مسئولیت انعکاس مجموعه عملکرد و فعالیتهای پژوهشکده را به افراد، گروهها و سازمانهای ذینفع و علاقمند را بر عهده دارد. طبق سیاستهای مرکز عمده اطلاع رسانی ها به صورت غیر فعال، از طریق سایت اینترنتی پژوهشکده انجام می شود. در برخی از موارد یا موضوعات بنا به نیاز، ممکن است اطلاع رسانی هایی نیز به صورت فعال انجام گیرد.
این اداره مسئولیت مدیریت کتابخانه مستقر در پژوهشکده را نیز بر عهده دارد. کتابخانه در بر گیرنده بیش از 1500 جلد کتاب در موضوعات مرتبط با فعالیت گروههای پژوهشی است. در حال حاضر. اعضای داخلی پژوهشکده امکان استفاده از سیستم امانت کتابهای موجود در مجموعه را دارند.


مدیر اداره اطلاع رسانی و کتابخانه:دکتر افسون آیین پرست
کارشناس اداره اطلاع رسانی و کتابخانه: اکرم هاشمی
//]]>