پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سلامت همگانی(Public Health)در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده و با توجه به سطح کمی و کیفی فعالیت‌های خود در سال ۱۳۸۳ رتبه برتر مراکز تحقیقاتی کشور را در ارزشیابی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اخذ نموده و هم چنین دارای مجوز برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهش محور می باشد.

شایان ذکر است نام این پژوهشکده در سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه وزارت بهداشت از “مرکز تحقیقات مادر و کودک” به “مرکز تحقیقات سنجش سلامت” تغییر یافت. این پژوهشکده با حضور جمعی از متخصصان علوم بهداشتی فعالیت‌های پژوهشی خود را با رسالت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه در گروه‌های پژوهشی ارتقای سلامت، سلامت روان، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به انجام می‌رساند.

تازه های نشر

جدیدترین رویدادها

برگزاری کارگاه

طرح پژوهشی "ارزشیابی قبل از مداخله برنامه خودمراقبتی گروه میانسالان (30 تا 59 سال)" به مسئولیت "دکتر فرزانه مفتون و به سفارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- اداره سلامت میانسالان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در پژوهشکده علوم بهداشتی در حال اجرا است. این طرح در ارتباط با مداخلات در حیطه سلامت بر اساس نیازها و اولویتهای سیستم سلامت شکل گرفته است. طرح تحقیقاتی حاضر در زمینه نتایج و برونداد های مرحله اجرای آزمایشی، طراحی شده است و در این مرحله به ارزیابی قبل از مداخله می پردازد. میانسالان 30 تا 59 سال که جهت دریافت خدمات خود مراقبتی مراجعه می نمایند مشمول گروه هدف می شوند. تا کنون پرسشنامه های جمع آوری داده ها توسط گروه تحقیق طراحی و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در راستای اجرای این طرح؛ کارگاه آموزشی "ارزشیابی وضعیت خودمراقبتی قبل از مداخله در برنامه خودمراقبتی گروه میانسالان" با گروه هدف مدیران و کارشناسان سلامت خانواده و سلامت میانسالان دانشگاه های علوم پزشکی ایران، البرز، لرستان، شیراز و جیرفت در مورخ 96/6/1 در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی برگزار گردید. دانشگاههای مذکور به عنوان دانشگاه های پایلوت برنامه از طرف وزارت بهداشت و آموزش پزشکی انتخاب شده اند. این کارگاه با سخنرانی جناب آقای دکتر منتظری، ریاست محترم پژوهشکده آغاز شد. در این کارگاه خانم دکتر علامه مدیر اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خانم دکتر فراهانی کارشناس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خانم دکتر مفتون مدیر گروه پژوهشی سلامت جامعه و مجری طرح پژوهشی و خانم دکتر آیین پرست عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و همکار طرح پژوهشی به سخنرانی پرداختند.
//]]>