گوشه‌ای از تلاش جهادگران جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس

مجله “پایش” در پایگاه اسکوپوس نمایه شد
1401-06-30

از طراحی و تولید قطعات نظامی و ارتقاء توان دفاعی کشور تا انجام اقدامات مؤثر فرهنگی
طراحی و تولید قطعات نظامی و ارتقاء توان دفاعی کشور تا انجام اقدامات مؤثر فرهنگی، تنها گوشه‌ای از تلاش جهادگران جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس است؛ نهادی که در این دوران بیـش از۱۲۰ پــروژه بــزرگ و کوچــک نظامــی را بـه سـرانجام ‌رساند که هر یک از آن‌ها گره‌هایی از مشکلات نظامی باز کردند که شاید در تصورات هیچ‌کس نمی‌گنجید.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 31 شهریورماه 1359، درحالی‌که چهل‌وشش روز بیشتر از تشکیل جهاددانشگاهی نگذشته است، پای این نهاد مولود انقلاب اسلامی به جنگ تحمیلی که صدام علیه ایران آغاز کرده بود، باز شد. با شروع جنگ، علاوه بر حضور مستقیم اعضای این نهاد در دفاع مقدس، بخــش اعظــم تــوان جهاددانشــگاهی معطــوف بــه جبهه‌های حــق علیــه باطــل می‌شود.

تجهیــزات و ادوات نظامــی آسیب‌دیده تعمیــر و بازسـازی می‌شوند؛ بـا ابتـکار محققـان جـوان، بسـیاری از تکنولوژی‌ها بومی‌سازی می‌شود؛ مـواد و قطعـات موردنیاز ســاخته می‌شود. جهاددانشــگاهی، دفاتــر پشــتیبانی از جبهــه و جنـگ راه‌اندازی می‌کند و اعـزام دانشـجویان و اسـاتید را مدیریـت و سامان‌دهی می‌کند.

جهـاد از اوضـاع فرهنگـی و روحیـه رزمنـدگان اسلام غافـل نیسـت؛ مطبوعـات و بازتـاب حمــــایتهای مردمــــــی از جنـــگ را بــه خطــوط مقــدم منتقــل میکنــد؛ گروه‌های تئاتــــــر دانشــجویی و موسـیقی اصیــل را بســیج می‌کند تــا بــرای رزمنــدگان اجــرای برنامــه کننــد.

از میان 103 شهید جهاددانشـگاهی 96 نفر آنها در دوران دفاع مقدس به مقام شهادت نائل آمده‌اند و این نهاد در این دوران بیـش از120 پــروژه بــزرگ و کوچــک نظامــی را بـه سـرانجام می‌رساند؛ پروژه‌هایی که هر یک از آن‌ها گره‌هایی از مشکلات نظامی باز کردند که شاید در تصورات هیچ‌کس نمی‌گنجید.

منبع: https://acecr.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

//]]>