گروه پژوهشی سلامت روان

اهداف
  • انجام مطالعات اپیدمیولوژیک در حوزه های سلامت روان
  • ارزیابی سلامت روان در جمعیت عمومی و گروههای جمعیتی خاص
  • تعیین بار بیماریها و اختلالات روانی
  • پیشگیری اولیه در حوزه سلامت روان
  • انجام مطالعات نیازسنجی در حوزه های سلامت روان
  • سنجش کیفیت زندگی مبتلایان به اختلالات روانی و افراد دچار مشکلات روانشناختی
  • تدوین/ ترجمه ابزارهای سنجش سلامت روان
  • ارتقاء سیستم های ارائه کننده خدمات سلامت روان
//]]>