موفقیت های علمی- پژوهشی

کسب رتبه های برتر در ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراکز فاقد ردیف مستقل بودجه با فعالیت بیومدیکال:

  • رتبه دوم در بین مراکز با فعالیت کمتر از یکسال در ارزشیابی سال ۱۳۸۳
  • رتبه اول طرح های تحقیقاتی و رتبه ششم در بین مراکز با ۱ تا ۳ سال فعالیت در ارزشیابی سال ۱۳۸۶
  • رتبه هفتم طرح های تحقیقاتی و رتبه هشتم در بین مراکز با بیش از ۳ سال فعالیت در ارزشیابی سال ۱۳۸۷
  • رتبه هفتم طرح های تحقیقاتی و رتبه یازدهم در بین مراکز با بیش از ۳ سال فعالیت در ارزشیابی سال ۱۳۸۸
  • رتبه سوم طرح های تحقیقاتی و رتبه دهم در بین مراکز با بیش از ۳ سال فعالیت در ارزشیابی سال ۱۳۹۱
  • رتبه چهاردهم در بین مراکز با بیش از ۳ سال فعالیت در ارزشیابی سال ۱۳۹۲
  • رتبه دوم طرح های تحقیقاتی در بین مراکز با بیش از ۳ سال فعالیت در ارزشیابی سال ۱۳۹۳
  • احراز رتبه اول محققان برگزیده در رشته علوم تغذیه و بهداشت هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط دکتر علی منتظری (۵ دی ماه ۱۳۸۰)

احراز رتبه اول محققان برگزیده در رشته علوم تغذیه و بهداشت هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط دکتر علی منتظری (۵ دی ماه ۱۳۸۰)

احراز رتبه دوم محققان برگزیده در گروه علوم بهداشتی، مدیریت تغذیه، شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط دکتر علی منتظری (دی ماه ۱۳۸۹)

انتخاب مقاله دکتر علی منتظری جزء ۱۰ مقاله اول حوزه علوم بالینی غیرجراحی در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی درسال ۱۳۹۲

انتخاب مقاله دکتر علی منتظری به عنوان مقاله برتر در حوزه پزشکی بالینی از سوی BioMed Central متعلق به نشر بین المللی Springer در سال ۲۰۱۳

ورود نام دکتر علی منتظری در فهرست یک درصد برتر دانشمندان “علوم اجتماعی در پزشکی” بر اساس گزارش Essential Science Indicator(ESI) برمبنای استنادات به آثار ده سال اخیر در پایگاه استنادی ISI

مقاله دکتر علی منتظری با عنوان:

“Health- related quality of life in breast cancer patients: a bibliographic review of the literature from 1974-2007”

در مجله Journal of Experimental and Clinical Cancer Research طبق گزارش Web of Science از  پرارجاع ترین مقالات  مجله فوق است