موفقیت های علمی- پژوهشی

کسب رتبه های برتر در ارزشيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مراكز فاقد رديف مستقل بودجه با فعالیت بيومديكال:

  • رتبه دوم در بین مراكز با فعالیت کمتر از یکسال در ارزشيابي سال 1383
  • رتبه اول طرح هاي تحقيقاتي و رتبه ششم در بین مراكز با 1 تا 3 سال فعاليت در ارزشيابي سال 1386
  • رتبه هفتم طرح هاي تحقيقاتي و رتبه هشتم در بین مراكز با بيش از 3 سال فعاليت در ارزشيابي سال 1387
  • رتبه هفتم طرح هاي تحقيقاتي و رتبه یازدهم در بین مراكز با بيش از 3 سال فعاليت در ارزشيابي سال 1388
  • رتبه سوم طرح هاي تحقيقاتي و رتبه دهم در بین مراكز با بيش از 3 سال فعاليت در ارزشيابي سال 1391
  • رتبه چهاردهم در بین مراكز با بيش از 3 سال فعاليت در ارزشيابي سال 1392
  • رتبه دوم طرح هاي تحقيقاتي در بین مراكز با بيش از 3 سال فعاليت در ارزشيابي سال 1393
  • احراز رتبه اول محققان برگزیده در رشته علوم تغذيه و بهداشت هفتمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي توسط دکتر علی منتظری (5 دي ماه 1380)

احراز رتبه اول محققان برگزیده در رشته علوم تغذيه و بهداشت هفتمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي توسط دکتر علی منتظری (5 دي ماه 1380)

احراز رتبه دوم محققان برگزیده در گروه علوم بهداشتي، مديريت تغذيه، شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي توسط دکتر علی منتظری (دي ماه 1389)

انتخاب مقاله دكتر علي منتظري جزء 10 مقاله اول حوزه علوم باليني غيرجراحي در جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي درسال 1392

انتخاب مقاله دكتر علي منتظري به عنوان مقاله برتر در حوزه پزشكي باليني از سوي BioMed Central متعلق به نشر بين المللي Springer در سال 2013

ورود نام دکتر علي منتظري در فهرست يک درصد برتر دانشمندان “علوم اجتماعي در پزشکي” بر اساس گزارش Essential Science Indicator(ESI) برمبنای استنادات به آثار ده سال اخیر در پایگاه استنادی ISI

مقاله دکتر علی منتظری با عنوان:

“Health- related quality of life in breast cancer patients: a bibliographic review of the literature from 1974-2007”

در مجله Journal of Experimental and Clinical Cancer Research طبق گزارش Web of Science از  پرارجاع ترین مقالات  مجله فوق است

//]]>