معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي

معرفی
معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي پژوهشكده علوم بهداشتي مشتمل بر سه اداره (امور مالي- امور اداري و عمومي- اداره خدمات تخصصي) پشتيباني فعاليت هاي پژوهشكده را بر عهده دارد.
//]]>