فعالیتها و طرح های شاخص

 1. ترجمه، پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه SF 36
 2. تعیین پایایی و روایی پرسشنامه GHQ 12 در بین جوانان ایرانی
 3. تدوین و ارزشیابی ابزار سنجش رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان‌های دانشگاه‌ها
 4. تدوین استانداردها و چک لیست‌های نظارتی بخش های روانپزشکی
 5. علل اضطراب در مبتلایان به سرطان در دوره پیش از عمل جراحی
 6. سلامت از دیدگاه مردم ایران
 7. ارزیابی برنامه غنی‌سازی آرد با آ‌هن و اسید فولیک در استان‌های گلستان و بوشهر
 8. ارزیابی برنامه “ادغام خدمات پیشگیری و تشخیص سرطان پستان” در شبکه ارائه خدمات بهداشتی
 9. مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان در شهر تهران
 10. تحلیل خطر پذیری سازمانها در مواجه با بحران زلزله
 11. طراحی الگوی گزارش عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 12. برآورد منابع انسانی مورد نیاز رشته های داروسازی و پزشکی
 13. بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارائه دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده
 14. طراحی الگوی برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی
 15. ارزشیابی برنامه کشوری پیشگیری و کنترل فشار خون بالا
 16. ارزشیابی پایگاه تندرستی
 17. ارزشیابی برنامه شناسنامه سلامت دانش آموزان
 18. تهیه بانک اطلاعاتی بیماران تالاسمی
 19. بررسی مروری انواع دوره های موجود مهارتی حوزه سلامت در جهان
 20. ارزیابی نحوه اجرای برنامه نظام ثبت انفارکتوس قلبی
 21. رفتار های پرخطر بهداشتی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران
 22. بررسی شیوع فشارهای عصبی در دانشجویان پزشکی و عوامل موثر بر آن
 23. بررسی فراوانی خودکشی و عوامل موثر با آن در مراجعان به مراکز و بخش‌های مسمومین بیمارستان ها در سطح کشور
 24. طراحی ابزار سنجش سواد سلامت ایرانیان ۱۸ تا ۶۵ سال
 25. طراحی مدل دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور ایران