• طراحی و اجرای الگوهای پایش و ارزشیابی برنامه و مداخلات کشوری
  • طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش سلامت
  • طراحی و اجرای استاندارد های ارائه خدمات درحیطه های سلامت روان ، سلامت خانواده ، آموزش بهداشت و… .
  • طراحی و اجرای الگوهای برآورد نیروی انسانی در حیطه های بهداشت و درمان
  • طراحی و اجرای برنامه های مدیریت بحران در حیطه های بهداشت و درمان
  • طراحی و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی در حیطه های بهداشت و درمان
  • استقرار مداخلات بهداشتی طراحی شده و ارزیابی در سطوح متفاوت ارائه خدمت
  • طراحی و تدوین دور‌ه‌ها، کارگاه‌ها و بسته‌های آموزشی با هدف کمک به شناسایی و استقرار الگوهای نوین و متناسب کشور