عنوان طرح: مرور نظام مند مدل های ارزیابی عملکرد تخت های بیمارستانی
مجری: افسون آیین پرست
همکاران اصلی: فرانک فرزدی، فرزانه مفتون
کارشناس: فاطمه ریاضی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (کد: 33-2186)
سال اختتام: 1394

چکیده:
زمينه: توجه به عملكرد و بهره‌وري تختهاي بيمارستاني، تاثير قابل ملاحظه‌اي در عملكرد كل سيستم خواهد داشت. مدلهای مختلفی برای ارزیابی بیمارستانها ارائه شده است که هر کدام جنبه ای از فعالیتهای بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داده اند. بررسی مستندات موجود در این زمینه نشان داد که تنها مدلی که اختصاصا برای ارزیابی عملکرد تخت های بیمارستانی ارائه شده است، مدل پابون لاسو می باشد. مدل پابون لاسو يكي از ابزارهاي سنجش عملكرد تختهاي بستري است. در اين مطالعه وسعت كاربرد اين مدل در داخل و خارج از كشور و نحوه كاربرد آن در مطالعات مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.
موار و روش كار: اين مطالعه به صورت مرور نظام مند انجام گرفت. كليه مقالات فارسي و انگليسي زبان پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف شامل MEDLINE (Pubmed), sciencedirect, Emeraldinsight, Scopus, Google Scholar, Magiran , SID با كليد واژه هاي مناسب بررسي شدند و 31 مقاله انتخاب گرديد.
يافته ها: 61.3 درصد از مطالعات وضعيت آموزشي و 38.7 درصد اندازه و وضعيت تخصصي بيمارستانهاي مورد بررسي را نشان داده بودند. اكثر مطالعات نمودار را به درستي ترسيم كرده بودند و تحليل درستي از موقعيت قرارگيري مراكز در نمودار پابون لاسو ارائه داده بودند. دراين ميان فقط 39.3 درصد از مطالعات بر اساس نتايج مدل تحليل جامعي از عملكرد بيمارستان با توجه به ويژگي هاي آن مركز ارائه داده بودند و بر اساس این تحلیل درست راه حلهای اختصاصی و کاربردی برای بهبود وضع موجود ارائه داده بودند.
بحث و نتيجه گيري: مدل پابون لاسو عليرغم استفاده از شاخصهاي محدود، به دليل تحليل همزمان شاخصها و در دسترس بودن داده هاي مورد نياز يكي از ابزار هاي مناسب براي ارزيابي عملكرد تختهاي بيمارستاني در يك مركز يا يك منطقه است. با اين حال بايد توجه داشت كه استفاده موثر از اين مدل متضمن توجه به ويژگيهاي خاص مدل و كاربرد مناسب آن است. تحليل دقيق نتايج مدل در كنار توجه به ويژگيهاي مراكز مورد بررسي نقش مهمي در استفاده مناسب از اين مدل دارد.
كلمات كليدي: ارزيابي عملكرد، تخت بستري، پابون لاسو

//]]>