عنوان طرح: رابطه سرمایه فرهنگی و سلامت روان در جمعیت شهری ایران
مجری: دکترعلی منتظری
سایرهمکاران : طاهره رستمی، دکتر محمود طاووسی، علی اصغر حائری مهریزی
کارشناس: فاطمه نقی زاده موغاری
کارفرما:معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی (کد: 33-3028)
سال اختتام: 1397

چکیده:
سرمايه فرهنگي محتواي کانوني روابط اجتماعي و مبين شيوه ي زندگي افراد است. ابعاد ذهني و عيني فرهنگ و سرمايه فرهنگي ميتواند منابع تسهيل کننده نحوه احساس، انديشه، عمل، شناخت، فهم و ادراک جهان پيراموني باشد. بر همين اساس به نظر ميرسد سرمايه فرهنگي با بسياري از ابعاد زندگي هر فرد از جمله سلامت وي ارتباط داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط سرمايه فرهنگي و سلامت روان در جمعیت بزرگسالان 18 تا 65 سال ساکن شهرها (مراکز استان ها و یک شهر با انتخاب تصادفی در هر استان) انجام شد. نتایج اين مطالعه نشان داد افزايش ميزان سرمايه فرهنگي موجب بهبود سلامت روان می شود. به نظر مي‌رسد ارتقای سرمايه فرهنگي زمينه افزايش آگاهي و شناخت در ميان افراد را نسبت به استفاده از کالاها و لوازم فرهنگي را فراهم می نمايد و اين امر به نوبه خويش موجب تأمين سلامت روان آنها مي شود.
کلمات کلیدی: سرمایه فرهنگی، سلامت روان، مطالعه جمعیتی، ایران
//]]>