عنوان طرح: بررسی میزان شادکامی و عوامل مرتبط با آن در افراد 20 تا 40 سال ایرانی: یک مطالعه ملی
مجری: دکتر علی منتظری
سایرهمکاران : دکتر محمود طاووسي، علی اصغر حائری مهریزی، دکتر رامین مظفری کرمانی، فاطمه نقی زاده موغاری، مهدی عنبری و اکرم هاشمی
کارفرما:معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی (کد: 33-3029)
سال اختتام: 1397

چکیده:
شادکامی حالتی است که با هیجانهای مثبت و خوشایند مشخص می گردد و دامنه آن از رضایت سطحی تا احساس خوشحالی عمیق کشیده می شود. اين پژوهش يك مطالعه جمعيتي بود که به صورت مقطعي (توصيفي- تحليلي) به اندازه گیری شادکامی افراد متاهل ایرانی پرداخته است. جمعیت مورد مطالعه، کلیه زنان و مردان متاهل 20 تا 40 سال ساکن شهرها و روستاهای کشور بودند. شادکامی با پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد سنجیده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات شادکامی در استانهای بوشهر، گیلان و زنجان از دیگر استانها بیشتر است. در تحلیل رگرسیون لجستیک بین شادکامی و متغیرهای سن، جنسیت، تعداد سال های تحصیل و محل سکونت (شهر و روستا) ارتباط معنی دار وجود نداشت. افرادی که سطح درآمد خود را بد/خیلی بد گزارش کرده بودند، میزان شادکامی کمتری نسبت به افرادی داشتند که سطح درآمد خود را خیلی خوب/خوب گزارش کرده بودند. همچنین شادکامی افراد بیکار کمتراز افراد شاغل بود. در مجموع با توجه به رابطه معنادار وضعیت شغلی (بیکار یا شاغل بودن) و نیز سطح درآمد با شادکامی، می توان این چنین نتیجه گرفت که یکی از راه های موثر در افزایش شادکامی افراد متاهل 20 تا 40 سال رسیدگی به معیشت و اشتغال آنان است.
کلمات کلیدی: شادكامي، ايرانيان، مطالعه ملي
//]]>