بررسی میزان رضایتمندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران در بنیاد شهید و ایثارگران از خدمات بیمه ای – فاز دوم

عنوان طرح: بررسی میزان رضایتمندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران در بنیاد شهید و ایثارگران از خدمات بیمه ای – فاز دوم
مجری: دکتر فرزانه مفتون
سایرهمکاران :دكتر بتول موسوي، دكتر كاظم محمد، دكتر محمدرضا سروش، مرضیه عسگری، فاطمه نقی زاده موغاری، زهره گنج‌پرور
کارفرما:پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
سال اختتام: 1397

چکیده:
رضایتمندی از خدمات درماني به دليل سر و کار داشتن با سلامت افراد جامعه، از اصلي ترين اهداف هر جامعه است. در ايران خدمات بهداشتی-درماني سرپایی و بستری به ايثارگران و خانواده آنان تا سال 1396، در قالب بيمه تکميلي (بيمه ايران) ارائه شده است. در اين پژوهش فاز دوم ميزان رضايتمندی از خدمات بیمه تکمیلی ایران (1396) در جامعه تحت پوشش بنیاد شهيد و امور ایثارگران (جانباز و شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و توصيفي تحليلي (Cross–Sectional) مي‌باشد. جهت بررسی میزان رضایتمندی، پرسشنامه‌ای که در طرح فاز اول "رضايتمندي جامعه تحت پوشش بيمه تكميلي ايران در بنياد شهيد و امور ايثارگران از خدمات بيمه‌اي" طراحی و اعتبارسنجی شده بود مورد استفاده قرار گرفت. قابل ذکر است برخی شاخص های رضایت در طرح حاضر با شاخص های مشترکی که در مطالعه سال 1394 مربوط به ایثارگران انجام شده است، مقایسه شده اند. طبق مطالعات انجام شده، نشان داده شده است که رضایت از خدمات بهداشتی – درمانی بر سطح رفاه روانی جانبازان تاثیرگذار است. البته در مطالعات سایر کشورها نیز به کیفیت خدمات سلامت ایثارگران که تحت عنوان "کهنه سرباز" یاد می شود نیز بسیار اهمیت می دهند به طوریکه غالباً کیفیت خدمات سلامت این دسته از جامعه نسبت به کیفیت خدمات سایر افراد جامعه بالاتر است. به نظر می رسد توجه و تمرکز به کیفیت خدمات و ارتقای آن از محورهای اصلی حمایت از ایثارگران و خانواده های آنان می باشد.
کلمات کلیدی: خدمات درمانی، ایثارگر، بیمه، رضایت
//]]>