عنوان طرح: بررسی ابعاد خودمراقبتی در نظام ارائه خدمات سلامت
مجری: دکتر فرزانه مفتون
سایرهمکاران : دکتر مژگان شریفان،دکتر فرانک فرزدی، دکتر افسون آیین پرست، فاطمه نقی زاده موغاری، فاطمه ریاضی، فریبا رسولی
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی (کد: 33-3007)
سال اختتام: 1397

چکیده:
خودمراقبتی، اقدامات و فعاليت هاي آگاهانه، اكتسابی و هدف داري است كه افراد به منظور حفظ حيات و تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت خود و خانواده شان انجام میدهند. علیرغم انجام مطالعات مفید و موثری در خصوص خودمراقبتی، مطالعه ای که به طور نظام مند و کاربردی به تبیین محورهای اصلی خودمراقبتی و اجزای آن در نظام ارائه خدمات سلامت کشور پرداخته باشد، صورت نگرفته است. طرح حاضر بر آن است تا محورهای اصلی خودمراقبتی را در ابعاد مختلف آن شامل سطوح مراقبتی و انواع بیماری‌ها بررسی کرده و ابعاد مدیریتی برنامه‌های خودمراقبتی در نظام ارائه خدمات سلامت را تبیین نماید. در این مطالعه کیفی در زمینه دانش فنی مربوط به خودارزیابی و خودمراقبتی، پس از جستجو و مطالعه متون موجود، گروه تحقیق نسخه اولیه محورهای اصلی خودمراقبتی را به تفکیک سطوح پیشگیری، انواع بیماریها و ابعاد مدیریتی برنامه خودمراقبتی را تدوین نمود و سپس در طی نشست تخصصی صاحبنظری متشکل از صاحبنظران حوزه های اپیدمیولوژی و سلامت همگانی، آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، بهداشت و سلامت خانواده و حوزه بالینی، محورهای اصلی خودمراقبتی در سطوح مختلف پیشگیری، محورهای اصلی خودمراقبتی به تفکیک انواع بیماریها و همچنین ابعاد اصلی مدیریتی برنامه های خودمراقبتی تبیین گردید
کلمات کلیدی: خودمراقبتی، سطوح پیشگیری، مدیریت خدمات بهداشتی، نظام ارائه خدمت، بیماری حاد، بیماری مزمن
//]]>