عنوان طرح: ارزشیابی قبل از مداخله برنامه خودمراقبتی گروه میانسالان (30 تا 59 سال)
مجری: دکتر فرزانه مفتون
سایرهمکاران : دکتر افسون آیین پرست، دکتر مطهره علامه، دکتر کاظم محمد (مشاور آمار)، دکتر محمد اسماعیل مطلق، دکتر عالیه فراهانی، مینا طباطبایی، فاطمه نقی زاده مو غاری، فاطمه ریاضی، فریبا رسولی، راحله رستمی، معصومه آرشین چی، ریحانه سنایی
کارفرما: اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1397

چکیده:
اهمیت خود ارزیابی و خود مراقبتی در سیستم سلامت و در راستای ارتقای سلامتی افراد سالم و بیمار شناخته شده است. تعیین وضعیت انجام خود ارزیابی و خودمراقبتی بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، سلامت روان و شیوه زندگی توسط گروه هدف و گروه کنترل قبل از مداخله از اهداف این طرح بوده است. این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود. در این مرحله اطلاعات پایه ارزیابی شد. افراد 30 تا 59 ساله‌ای که قرار است دفترچه خود ارزیابی را دریافت نمایند و آموزش ببینند، گروه هدف را تشکیل دادند. در هر گروه هدف حجم نمونه ای در حدود 750 مورد مطالعه شدند که به طور تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه‌ها پس از طراحی توسط پژوهشگران و بررسی اعتبار آنها برای جمع آوری اطلاعات، استفاده شده است. در حال حاضر نتایج وضعیت خودارزیابی و خودمراقبتی در گروه هدف شامل میانسالان (59-30) سال، در زمینه های شیوه ی زندگی (تغذیه، اندازه های بدن)، سلامت قلب و عروق، سلامت روان و پیشگیری از سرطان ارائه شده است. این نتایج به عنوان اطلاعات پایه می توانند کمک کنند تا اثرات برنامه های آموزش خودارزیابی، خودمراقبتی که براساس دفترچه های آموزشی تدوین شده اداره کل میانسالان در دانشگاههای علوم پزشکی ارائه میشود، بررسی و مشخص شوند. در واقع با اندازه گیری شاخص های وضعیت خودارزیابی و خودمراقبتی بعد از اجرای برنامه ی آموزشی فوق‌الذکر و بررسی تفاوت این شاخص ها در قبل و بعد از اجرای برنامه می توانیم میزان تاثیر برنامه را مشخص نماییم.
کلمات کلیدی: ارزشیابی، برنامه، خود مراقبتی، سلامت و پیشگیری
//]]>