عنوان طرح: مرور نظام مند مدل های ارزیابی عملکرد تخت های بیمارستانی
مجری: افسون آیین پرست
همکاران اصلی: فرانک فرزدی، فرزانه مفتون
کارشناس: فاطمه ریاضی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (کد: 33-2186)
سال اختتام: 1394

//]]>