طرح های اختتام یافته سال 1397

سال 1397
دیده بانی اجرای ماده 11 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی)
مجری: دکتر فرانک فرزدی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

بررسی ابعاد خودمراقبتی در نظام ارائه خدمات سلامت
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

بررسی میزان رضایتمندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران در بنیاد شهید و ایثارگران از خدمات بیمه ای – فاز دوم
مجری: دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

رابطه سرمایه فرهنگی و سلامت روان در جمعیت شهری ایران
مجری:دکتر علی منتظری
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

بررسی میزان شادکامی و عوامل مرتبط با آن در افراد متأهل 20 تا 40 سال ایرانی: یک مطالعه ملی
مجری:دکتر علی منتظری
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

ارزشیابی قبل از مداخله برنامه خودمراقبتی گروه میانسالان (30 تا 59 سال)
مجری:دکتر فرزانه مفتون
کارفرما: اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سال اختتام: 1397
اطلاعات بیشتر

//]]>