طرح های اختتام یافته سال جاری (۱۳۹۵)

سال 1395
تحلیل داده های هزینه درآمد خانوار با روش رگرسیون لجستیک در ارزیابی دسترسی اقتصادی برنامه های سلامت: مطالعه موردی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع
مجری: افسون آیین پرست
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر
سنجش سلامت روان جمعیت شهری بزرگسال (65-18 سال) کشور
مجری: علی منتظری
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
سال اختتام: 1395
اطلاعات بیشتر