سایر اعضاء و کارشناسان

سعید بنار

مدیر امور مالی


تحصیلات: لیسانس حسابداری

آرزو اسدی

مدیر اداره نشریات


تحصیلات: لیسانس زبان فرانسه

حسین پور نعمتی

مدیر اداره روابط عمومی


تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی

مظفر پرویزی

متصدی خدمات عمومی


تحصیلات: دیپلم

راحله رستمی

کارشناس گروه پژوهشی ارتقای سلامت


تحصیلات: لیسانس مدیریت امور فرهنگی

زهرا دیم محمد

مسئول دفتر


تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری مالیاتی

فریبا رسولی

کارشناس اداره پژوهش


تحصیلات: لیسانس بهداشت محیط

طاهره رستمی

کارشناس اداره آموزش


تحصیلات: لیسانس آسیب شناسی اجتماعی

فاطمه نقی زاده

کارشناس گروه پژوهشی سلامت روان


تحصیلات: لیسانس مامایی

فاطمه ریاضی

کارشناس گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


تحصیلات: لیسانس علوم ارتباطات و اجتماعی

اکرم هاشمی

کارشناس اداره اطلاع رسانی


تحصیلات: لیسانس زیست شناسی