سایر اعضاء و کارشناسان

سعید بنار

مدیر امور مالی


تحصیلات: لیسانس حسابداری

آرزو اسدی

مدیر اداره نشریات


تحصیلات: لیسانس زبان فرانسه

حسین پور نعمتی

مدیر اداره روابط عمومی


تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی

مظفر پرویزی

متصدی خدمات عمومی


تحصیلات: دیپلم

راحله رستمی

کارشناس گروه پژوهشی ارتقای سلامت


تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی)

زهرا دیم محمد

مسئول دفتر


تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری مالیاتی

فریبا رسولی

کارشناس اداره پژوهش


تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تربیتی

طاهره رستمی

کارشناس اداره آموزش


تحصیلات: کارشناس ارشد علوم اجتماعی

فاطمه نقی زاده

کارشناس گروه پژوهشی سلامت جامعه


تحصیلات: کارشناس ارشد ژنتیک

فاطمه ریاضی

کارشناس گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات

اکرم هاشمی

کارشناس اداره اطلاع رسانی


تحصیلات: لیسانس زیست شناسی
//]]>