توانمندی های شاخص

برخی از توانمندیهای پژوهشی پژوهشکده علوم بهداشتی

 • طراحی و اجرای الگوهای پایش و ارزشیابی برنامه و مداخلات کشوری
 • طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش سلامت
 • طراحی و اجرای استاندارد های ارائه خدمات درحیطه های سلامت روان، سلامت خانواده، آموزش بهداشت و… .
 • طراحی و اجرای الگوهای برآورد نیروی انسانی در حیطه های بهداشت و درمان
 • طراحی و اجرای برنامه های مدیریت بحران در حیطه های بهداشت و درمان
 • طراحی و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی در حیطه های بهداشت و درمان
 • استقرار مداخلات بهداشتی طراحی شده و ارزیابی در سطوح متفاوت ارائه خدمت
 • طراحی و تدوین دور‌ه‌ها، کارگاه‌ها و بسته‌های آموزشی با هدف کمک به شناسایی و استقرار الگوهای نوین و متناسب کشور

 

برخی از توانمندی‍های آموزشی پژوهشکده علوم بهداشتی

 • برگزاری کارگاه مدیریت و انتقال دانش
 • کارگاه آینده پژوهی در حوزه سلامت
 • کارگاه‌های مدیریت در حوزه سلامت
 • کارگاه‌های مدیریت بحران
 • کارگاه‌های مقاله نویسی
 • کارگاه طراحی و روان سنجی ابزارهای سنجش سلامت
 • کارگاه آموزشی مدیریت مطب
 • کارگاه آموزشی سلامت روان (قبل از ازدواج، قبل از طلاق، سلامت روانی پس از حوادث ناگوار)
 • کارگاه‌های سلامت جنسی (مبانی سلامت جنسی، اختلال عملکرد جنسی زنان، اختلال عملکرد جنسی مردان، اختلال درد جنسی)