برنامه های آموزشی سال 1397

کارگاه تفکر خلاق و تفکر نقاد
مدرس: آقای دکتر مهرداد کاظم زاده
زمان برگزاری: آبان 97
گروه هدف: کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (روانشناسان بالینی)
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
کارگاه مهارت های حل مساله
مدرس: آقای دکتر مهرداد کاظم زاده
زمان برگزاری: آبان 97
گروه هدف: کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (روانشناسان بالینی)
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
کارگاه تحلیل آماری با نرم افزار آماری SPSS
مدرس: آقای علی اصغر حائری مهریزی
زمان برگزاری: در دست اجرا
گروه هدف: اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
//]]>