برنامه های آموزشی سال 1397

کارگاه تحلیل آماری با نرم افزار آماری SPSS
مدرس: آقای علی اصغر حائری مهریزی
زمان برگزاری: در دست اجرا
گروه هدف: اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
//]]>