برنامه های آموزشی سال جاری (۱۳۹۵)

ابزار سازی (طراحی ابزار پژوهش)
مدرس: دکتر علی منتظری, دکتر محمود طاووسی
زمان برگزاری: در دست برگزاری
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران
محل برگزاری: سازمان فعالیتهای قرآنی، جهاد دانشگاهی
آشنایی با مفاهیم، مبانی و روشهای آینده پژوهی
مدرس: دکتر سیاح و دکتر اسدی
زمان برگزاری: اردیبهشت 1395
گروه هدف: مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی
آموزش نرم افزار آماری SPSS
مدرس: آقای علی اصغر حائری
زمان برگزاری: در دست برگزاری
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران
محل برگزاری: سازمان فعالیتهای قرآنی، جهاد دانشگاهی
کارگاه پروپوزال نویسی
مدرس: دکتر محمود طاووسی
زمان برگزاری: در دست برگزاری
گروه هدف: ویژه کارشناسان و پژوهشگران
محل برگزاری: سازمان فعالیتهای قرآنی، جهاد دانشگاهی