اعضای هیأت علمی تمام وقت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

سپیده امیدواری

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

افسون آیین پرست

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


رزومه

ژیلا صدیقی کاغذچی

استاد پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

علی اصغر حائری مهریزی

مربی پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


رزومه

فرانک فرزدی

استاد پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


رزومه

محمود طاووسی

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

فرزانه مفتون

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

علی منتظری مقدم

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

رامین مظفری کرمانی

استادیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

اعضای هیأت علمی پاره وقت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

کتایون جهانگیری

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

سید علی آذین

استاد یار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

حمید سوری

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

امیر محمود حریرچی

استادیار پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه


رزومه

//]]>