اعضای هیأت علمی تمام وقت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

سپیده امیدواری

استادیار پژوهش


گروه پژوهشی سلامت روان


رزومه

افسون آیین پرست

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


رزومه

ژیلا صدیقی

استاد پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

علی اصغر حائری مهریزی

مربی پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

فرانک فرزدی

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


رزومه

محمود طاووسی

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

فرزانه مفتون

استاد پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


رزومه

علی منتظری

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت روان


رزومه

رامین مظفری کرمانی

استادیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

اعضای هیأت علمی پاره وقت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

کتایون جهانگیری

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

سید علی آذین

استاد یار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت


رزومه

حمید سوری

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت روان


رزومه

امیر محمود حریرچی

استادیار پژوهش


گروه پژوهشی سلامت روان


رزومه